Algemene voorwaarden

 

Gebruik van de portaalsite

De Orde Van Braderick vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vrasene888.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Orde Van Braderick vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Orde Van Braderick vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op “contact” in de navigatiebalk. Orde Van Braderick vzw spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Orde Van Braderick vzw kan echter niet garanderen dat de website www.vrasene888.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Orde Van Braderick vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Orde Van Braderick vzw beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Orde Van Braderick vzw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de site www.vrasene888.be , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk. Orde Van Braderick vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Orde Van Braderick vzw bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Orde Van Braderick vzw wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Orde Van Braderick vzw mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Orde Van Braderick vzw de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Orde Van Braderick vzw is gevestigd, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Webshop – Producten

Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat Orde Van Braderick vzw doet met betrekking tot bestelling van een product/dienst.

De aanvrager ontvangt steeds een elektronische bevestiging van de gemaakte bestelling. De reservatie wordt geacht definitief te zijn, mits betaling volledig werd ontvangen door Orde Van Braderick vzw.

Klachten over bestellingen dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven, binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende bevestigingsmail, bij Orde Van Braderick vzw te worden ingediend. Na deze termijn wordt de bestelling geacht te worden aanvaard te zijn en is ze betaalbaar conform hogervermelde voorwaarden van betaling.

Ook alle kosten met betrekking tot annulering of omboeking dienen betaald te zijn vooraleer er kan worden overgegaan tot een annulering of omboeking.

In de mate van het mogelijke worden producten binnen de 5 dagen na bestelling opgestuurd naar de aanvrager. Indien dit niet het geval zou zijn, heeft dit zijn redenen (verlof, uitputting stock, …) Hierdoor is het aan de aanvrager om initiatief te nemen per telefoon om zich van de situatie te vergewissen.

Cadeaubonnen (1 jaar geldig) die verlopen zouden zijn worden kosteloos ingewisseld voor een nieuw exemplaar (geen omruiling in contanten). De aanvrager stuurt de vervallen bon integraal per post op en ontvangt een nieuw exemplaar.

Orde Van Braderick vzw, respecteert het wettelijk retourrecht voor goederen, meerbepaald 14 dagen na ontvangst van de goederen.

 

Annulering / omboeking door de aanvrager:

Indien de consument de overeenkomst wil annuleren of omboeken dient hij Orde Van Braderick vzw daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door Orde Van Braderick vzw wordt als datum van annulering of omboeking aangemerkt.

Kosteloze annulering, voor evenementen, is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest.
Kosteloze annulering voor een bestelling van een goed is enkel mogelijk indien dat goed in de oorspronkelijke staat wordt terugbezorgd.

Bij elke andere annulering is een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van 20 % van het overeenkomstig bedrag van de bestelling, met een minimum van 25 euro.

Bij no show, voor een evenement, blijft het integrale inschrijvingsgeld verschuldigd en zal de invordering ervan desgevallend geschieden conform de betalingsvoorwaarden.

Ingeval van annulering kan de aanvrager een indeplaatsstelling van een andere aanvrager voorstellen. Orde Van Braderick vzw kan hiervoor administratiekosten van 25 euro per dossier in rekening brengen.

 

Rechten / verplichtingen van Orde Van Braderick vzw:

Orde Van Braderick vzw richt samen met de door zijn aangestelde organisatoren al zijn evenementen in, overeenkomstig de regel van goed vakmanschap. Alle organisatoren hebben voldoende ervaring opgebouwd en zijn ruim gekwalificeerd. De door Orde Van Braderick vzw aangestelde helpers voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, is technisch volledig in orde en is minimaal voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.

Ten allen tijde is Orde Van Braderick vzw gerechtigd om een evenement of activiteit te annuleren of te verzetten naar een later tijdstip / andere locatie / ingevolge meteorologische oorzaken : ongunstige weersomstandigheden of technisch defect, … De aanvrager heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Bij niet betaling van het deelname geld voor aanvang van de activiteit heeft Orde Van Braderick vzw het recht om een deelnemer de toegang tot het evenement te weigeren.

Voor de organisatie van éénmalige promo of stunts heeft Orde Van Braderick vzw het recht om deze enkel en alleen te laten plaatsvinden met een vooraf bepaald minimum aantal inschrijvingen. Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een éénmalige promo of stunt, zal Orde Van Braderick vzw de ingeschreven personen minimum 3 werkdagen op voorhand elektronisch verwittigen. Orde Van Braderick vzw heeft het recht om, omwille van bovenvermelde reden, de actie op een bepaalde datum te annuleren en verbindt zich ertoe om elke ingeschreven persoon een passend alternatief voor te stellen. De deelnemer kan geen recht op schadevergoeding inroepen.

In geval van gerechtelijke betwisting zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Orde Van Braderick vzw is gevestigd, bevoegd.